Leveransvillkor

Anbud

Alla anbud lämnas utan förbindelse. För leverantören bindande avtal om leverans uppkommer först sedan skriftlig orderbekräftelse utfärdats.

Leveranstid

 1. Leverans anses ha skett i tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från leverantören, anmälts färdigt för avsändning eller besiktning.
  Om beställaren ej i tid uppfyllt åliggande förpliktelser eller på annat satt fördröjt arbetets utförande, är leverantören berättigad förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist, såvida leverantören icke föredrar att begagna sin rätt att häva avtalet.
 2. Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats.
 3. Skulle till följd av force majeure leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig leverantören från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val helt eller delvis annullera avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden.
  Såsom force majeure anses bl.a. arbetskonflikter, militärkallelser och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, krig, blockad, avspärrning, politiska oroligheter, statsingripanden av olika slag såsom beslag, export- och importförbud, även som vägrade licenser från olika myndigheters sida, eldsvåda, vattenbrist, vattenflöde och andra naturhändelser, maskinskada eller andra rubbningar i tillverkningen, brist på transportmedel eller trafikrubbningar vid järnvägar hamnar eller andra trafikinstitutioner, försenade fartyg eller andra transportmedel, kassationer under tillverkningen som icke skäligen kunnat förutses, utebliven, felaktig eller försenad leverans av delar halvfabrikat, råmaterial, kraft m.m. eller andra förhållanden, likgiltigt av vilken art, som ligger utom leverantörens kontroll och som påverkar möjligheter att fullgöra sina leveransförpliktelser.
 4. Om beställaren underlåter att mottaga leveransfärdigt gods på fastställd dag, är han oaktat skyldig erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset i fråga hade levererats.Leverantören skall ombesörja lagring av godset på beställarens risk och bekostnad.På begäran av beställaren skall leverantören på beställarens bekostnad hålla godset försäkrat.

Betalning

 1. Levererad vara skall betalas av beställaren i den mån leverans sker. Betalning skall erläggas på sätt och tid som angivits i överenskommelsen mellan parterna. Saknas bestämmelse härom, skall betalning erläggas inom 30 dagar från fakturadagen.
 2. Uppkommer före leverans skälig anledning till antagande, att beställaren ej kommer kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, har leverantören rätt att begära säkerhet.
  Ställs ej säkerhet, som kan godkännas av leverantören, äger denne rätt att häva avtalet.
 3. Levererat gods förblir i leverantörens egendom tills dess att full betalning erlagts. Accept eller annan förbindelse anses ej som betalning förrän hel inlösen skett.
 4. Vid betalning efter förfallodagen är leverantören berättigad till dröjsmålsränta med 8% utöver Sveriges Riksbank gällande diskonto.

Leveranskvantitet

Leverantören förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 10% av den avtalade kvantiteten.

Priser

Bekräftade priser gäller med reservation för råvarupris och valutaförändringar.

Emballage

Emballage debiteras till självkostnadspris.

Försäkring

Leverantören ombesörjer försäkringar för beställarens räkning endast om detta särskilt överenskommits. För under transport uppkomna skador är leverantören ej ansvarig.

Reklamation

Skulle levererat gods visa sig behäftat med fel, för vilket leverantören är ansvarig, är denne skyldig att inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid i sitt val kostnadsfritt återtaga, ersätta, reparera eller omarbeta den reklamerade varan, förutsatt att beställaren inom 20 dagar från kvitterad mottagningsavi underrättar leverantören om felet.

Leverantören har härutöver ingen skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd för de direkta eller indirekta förluster som kan uppstå för beställaren.

Tvist

Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband skall avgöras av skiljeman enligt gällande lag.

Mervärdesskatt

Den överenskomna köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt, såvida detta ej skriftligen överenskommits. Därest på grund av myndighets beslut eller eljest högre skatt skall utgå än den debiterade, äger leverantören rätt till efterdebitering.